මෛත්‍රී නැති නිදහස් පක්ෂයක් සමඟ එකතු වෙන්න සුදානම් / පේෂල ජයරත්න(Audio)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය තරුණ නායකයින් කිසිදු හේතුවක් නැතිව ඉවත් කර ඇති බවට හිටපු ප්‍රධාන…