පොත් අලෙවිසල් විවෘත කිරීමට පොලිස්පතිගෙන් ඉල්ලීමක්

කොවිඩ් -19 සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලය තුළ පොත් අලෙවිසැල් විවෘත කර තැබීමට අවසර දෙන ලෙස…