ශ්‍රී.ල.නි.ප. හා ජා.නි.පෙ. පොහොට්ටුවෙන් ගැලවී තනිවම මැතිවරණයට එන ලකුණු

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සන්ධානයට සම්බන්ධ ඇතැම් පක්ෂ ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයේ දී සන්ධානයෙන් ඉවත්ව…