සැකකරුවන් විමර්ශන සඳහා ගෙන යාමේ දී මරණයට පත් වීම වැළැක්වීමට මාර්ගෝපදේශ

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් විමර්ශන සඳහා රැගෙන යාමේ දී මරණයට පත් වීමේ සිද්ධීන් වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ…