විරෝධතාවය අතරතුර මාධ්‍යවේදියකුට පහරදී බස් රථයේ නැගී පලා ගිය පොලිස් නිලධාරිනිය

පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ පැවැති විරෝධතාවය අතරතුර පොලිස් නිලධාරිනියක විසින් මාධ්‍යවේදියකුට පහරදීමක් සිදුකර තිබෙනවා. අද (08) පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට…