පොලිස් මුලස්ථානය ඉදිරිපිට උණුසුම් තත්ත්වයක් (Video)

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් පොලිස් මුලස්ථානය ඉදිරිපිට උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා. සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් එම විරෝධතාවය සංවිධානය…