පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් පත්කිරිමට ක්‍රමවේදයක් නැති බව හෙළිවෙයි

පොලිස් ස්ථාන සඳහා ස්ථානාධිපතිවරුන් පත් කිරීමට අදාලව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සතුව නිශ්චිත, විධිමත් ක්‍රමවේදයක් නොමැති බව අනාවරණය…

පාර්ලිමේන්තුව අසල විරෝධයේ දී මහරගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිට තුවාල

පාර්ලිමේන්තුව අසල ඊයේ (03) පැවති විරෝධතාව අතරතුරදී ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වයේදී මහරගම පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයා තුවාල ලබා…