විමල්ගෙන් පොස්පේට් සමාගම ඉවත් කර මහින්දානන්දට පවරයි

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ලංකා පොස්පේට් සමාගම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතට පවරා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර…