ඉන්ධන පෝලිමක තවත් මරණයක්

ඉන්ධන පිරවුම්හලක පෝලිමක රැඳී සිටි තවත් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ. මෙලෙස අවසනාවන්ත ලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ…