යට ගිය පෝලියෝව ලන්ඩනයෙන් යළි මතුවෙයි ?

ලන්ඩන් අගනුවර අපවහන නළයකින් ලබා ගත් සාම්පලවලින් පෝලියේ වයිරසය හමුවීමත් සමග ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඒ කෙරෙහි…