ජනතාවගේ පෝෂණය ගැන සමීක්ෂණයක්

මෙරට ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ බව බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණායතනය පවසයි. එහි පෝෂණවේදය පිළිබඳ…