ඔක්තෝබර් 1 වැනිදා සිට පෞද්ගලික බස්රථවලට එන නව නීති

ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා සිට පෞද්ගලික බස්රථවලදී මගීන් හා සේවකයන් පිළිපැදිය යුතු නීතිරීති මාලාවක් පළාත් මාර්ගස්ථ මගී…