රජයේ රෝහල් රෝගීන්ගෙන් පිරෙයි

පෞද්ගලික රෝහල් වල ගාස්තු හා ඖෂධ මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් මේ වන විට රජයේ රෝහල් වෙත…