රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මකයි

රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තිය සමිති රැසක් ඒකාබද්ධව අද දීපව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක නිරත වනවා. ඒ,…

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ අවම මාසික වැටුප ඉහළට

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 10,000 සිට රුපියල් 12,500 දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා සේවකයන්ගේ…