යුක්‍රේනය ආයුද නෑ කියයි / බක්මූට් ප්‍රහාරයක් ගැන වැග්නර් සැකයෙන්

නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ නව ප්‍රතිප්‍රහාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා යුක්‍රේනය මෙතෙක් සූදානම් නොමැති බව යුක්‍රේන ජනපති විලැද්මීර් සෙලෙන්ස්කි…