හැරී හා මේගන්ගේ සියළු නම්බු නාම හා වරප්‍රසාද අහෝසියි / බකිංහැම් මාළිගය

බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලේ හැරී කුමරු හා ඔහුගේ බිරිඳ වන මේගන් මාකල් ඔවුන් දැරූ ගෞරවනීය නාමයන් හා…