බටහිර ජැටිය භාරගන්න ඉන්දියාව කැමැත්තෙන්

කොළඹ වරායේ බටහිර ජැටිය ඉදිකොට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දීය රජය නිල වශයෙන් සිය කැමැත්ත ශ්‍රී ලංකාවට…

බටහිර ජැටිය ඉන්දියාවට දීමටත් පාර්ශව කිහිපයක විරෝධය

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය BOT ක්‍රමවේදයට ඉන්දියාවට සහ ජපානයට ලබාදීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිව ද…