බඩල්කුඹුර මැණික් නිධිය ගොඩගන්න යයි

බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ අක්කර නවසීයක (900) මැණික් නිධිය ගොඩගැනීමේ කටයුතු ඉදිරි සතිය ඇතුළත ආරම්භ කරන බව මැණික්…