අටුළුගම අතුරුදන් දැරියගේ සිරුර හමුවෙයි

බණ්ඩාරගම අටුළුගම ප්‍රදේශයේ දී ඊයේ (27) පෙරවරුවේ අතුරුදහන්ව වූ දැරියගේ මළසිරුරු  අටුළුගම ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක් ආසන්නයේ තිබී…