බත් පාර්සලයක සහ ප්ලේන්ටියක මිල ඉහළට

බත් පාර්සලයක මිල රුපියල් 20.00 කින් හා තේ එකක මිල රුපියල් 5.00 කින් ඉහල දැමීමට තීරණය…