බත් පැකට්ටුව, කොත්තුව හා කිරි තේ මිල වැඩි කරයි

බත් පැකට්ටුවක, කොත්තුවක සහ කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10 කින් වැඩි කළ බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ…