බත් පැකට්ටු හා ආහාර මිලත් ඉහළ දමයි

භාණ්ඩ මිල ඉහළයාමත් සමග සියලුම ආපනශාලා ආහාරවල මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ…