බදුල්ලෙන් වාර්තාවූ ආසාදිතයන් 197 න් 185 ක් ඇඟලුම් ආයතනයකින්

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 197 න් 185 දෙනෙකුම රිදීමාලියද්ද ප්‍රදේශයෙන් හදුන්ගෙන තිබෙනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති…