අත්‍යවශ්‍ය සේවා වෙනුවෙන් අතිරික්තයක් තබා ගන්න – ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත උපදෙස්

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නිරත වාහන වෙනුවෙන් ඉන්ධන අතිරික්තයක් තබා ගන්නැයි , සියලු ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත උපදෙස් දුන්…