බල අරගලය තුලනයක් වේවිද?

බලය යනු ධනය සමඟින් ඒ ළඟින්ම එන සාධකයකි. මේ දෙකම හිමි කර ගැනීමට අකමැති වන කිසිවකුත්…