සඳුදා සිට බස් රථ ධාවනය අඩාලවීමේ අවදානමක්

ඩීසල් සඳහා සහනාධාරයක් ලබානොදෙන්නේ නම් හෝ බස්ගාස්තු ඉහළ නැංවීමක් සිදුනොකරන්නේ නම් ලබන සඳුදා සිට පෞද්ගලික ප්‍රවාහන…