බුද්ධි තොරතුර ගැන කලබල නොවන්නැයි පැහැදිලි කිරීමක්

Interschool නමින් වට්ස්ඇප් කණ්ඩායමක් සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් බුද්ධි කොට්ඨාශය විසින් නිකුත් කළ බුද්ධි තොරතුර සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය…