වැඩ වර්ජනය ගැන බස් හිමියන් ගත් අවසන් තීරණය

අද (08) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබු පුද්ගලික බස් වැඩ වර්ජනය සතියකින් කල්…