බහාලුම් රථ 40,000 ක් ඩීසල් නොමැතිව ධාවනයෙන් ඉවත

ඩීසල් නොමැති වීමෙන් බහාලුම් ප්‍රවාහන රථ 4000 ක් පමණ තවදුරටත් ධාවනය නොවන බව එක්සත් ලංකා බහාලුම්…