අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර කන්ටේනර 2,300ක් තවමත් වරායේ

මෙරටට ගෙන්වන ලද අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අඩංගු බහාලුම් 2300 ක් පමණ කොළඹ වරායේ සිරවී ඇතැයි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ…