හමුදා ආරක්ෂාව දුන් කන්ටේනර් (බහාලුම) ගැන නිවේදනයක්

මේ වන විට සමාජ මාධ්‍යයේ සංසරණය වන කොළඹ වරාය පර්යන්තයෙන් විශේෂ ආරක්ෂාවක් සහිතව කන්ටේනර් පෙට්ටියක් පිටකිරීමට…