ලෝකයේ ලොකුම බළලා රුසියාවෙන් / ආසාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වෙයි (Video)

අසාමාන්‍ය වේගයකින් වර්ධනය වන රුසියාවේ බළලකු ,ලෝකයේ දැවැන්තම බළලා ලෙස නම් කර තිබෙනවා. කෙෆීර් ලෙස නම්…