ඉහළම ආර්ථික අවදානම ශ්‍රී ලංකාවේ / බ්ලූම්බර්ග් හෙළිකරයි

ආසියානු පැසිෆික් කලාපයේ ඉහළම ආර්ථික අවදානමක් පවතින රට ශ්‍රී ලංකාව බව බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය අනාවරණ කර…