බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම්වල ලාභදායීත්වය පහත වැටෙයි

මෙරට තුළ පවත්වාගෙන යන බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම්වල ලාභදායීත්වය හරි අඩකට වඩා බිඳ වැටී ඇති බව…