බැංකු පොතෙන් සල්ලි ගනිද්දි 50 ක බද්දක්

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ පාස් පොතෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 2 කට අඩු මුදලක් නැවත ගන්නා අවස්ථාවකදී වාණිජ බැංකු…

බැංකු වැඩ කරන කාලය අඩු කරයි

රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන බැංකු කිහිපයක් රටේ පවතින තත්වය හේතුවෙන් වානිජ බැංකු ශාඛාවන් ගනුදෙනු සඳහා විවෘතව…

අප්‍රේල් 12 බැංකු විවෘතයි

හෙට (12) රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇතත් එම නිවාඩුව රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකුවලට අදාළ…

බැංකු ණය පැහැර හැරීමේදී ,දේපල වෙන්දේසි කිරීම ගැන සොයා බැලීමට විශේෂ බලධාරියෙක් ?

බැංකු මගින් ලබාගත් ණය ගෙවීම පැහැරහැරීම හේතුවෙන් ණයකරුවන්ගේ දේපල වෙන්දේසි කිරීමට පෙර ඒ පිළිබඳව සොයාබැලීම සඳහා…