ඉන්දියාවේ අග්නි – 5 සාර්ථකයි

ඉන්දියාව සාර්ථක ලෙස අන්තර් මහද්වීපික බැලැස්ටික් මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබෙනවා. අග්නි ෆයු ලෙස නම්කර ඇති බැලැස්ටික්…