අබුඩාබියට තවත් මිසයිල ප්‍රහාරයක් / ගුවනේදීම වළක්වයි

මාසයක් තුල තුන්වෙනි වතාවටත් එල්ල කළ හවුති කැරලි කරුවන්ගේ බැලැස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් සාර්ථකව උඩු ගුවනේදී විනාශ…