බිට්කොයින් දරුණු කඩා වැටීමක / සියයට 50කින් වටිනාකම බසී

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ඒකකවල ප්‍රධානතම මුදල් එකකය වන බිට්කොයින් අගය වාර්තාගත මට්ටමින් පහත වැටී තිබෙනවා. ඒ අනුව…