බිරිඳගේ නිවසේ වැඩ වෙනුවෙන් වැටුප් ගෙවන්න සැමියාට අධිකරණයෙන් නියෝග

නිවසේ සිදුකළ කටයුතු වෙනුවෙන් සිය බිරිඳට වැටුප් ගෙවන්නැයි චීන අධිකරණයක් එරට පුද්ගලයකුට නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ…