බී බී සී -BBC නාලිකාව චීනයේ තහනම් කරයි

චීනය විසින් සිට රට තුල බී බී සී – BBC නාලිකාව තහනම් කර තිබෙනවා. ඒ චීනයේ…