බුර්කාව තහනම් කිරීම යෝජනාවක් පමණයි / තීරණයක් ගෙන නැහැ / විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බුර්කාව සහ නිකාබය පැළඳීම තහනම් කිරීමේ යෝජනාවක් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද ප්‍රකාශ පිළිබඳව මෑත කාලීන…

බුර්කාව සහ අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීම කඩිනමින්

පාස්කු ප්‍රහාරයට සෘජු හා වක්‍රව සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාට එරෙහිව උපරිම දඩුවම් පමුණවන බවත් ප්‍රහාරයට නැඹුරු…