බුර්කා තහනම ගැන කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් සාකච්ජාවට ඉදිරිපත් කර නැහැ

බුර්කා තහනම සම්බන්ධයෙන් වූ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් නොවූ බව අමාත්‍ය එස්…