බුර්කා / මුහුණු ආවරණ තහනම් කිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරසේකර ඉදිරිපත් කළ බුර්කාව ඇතුළු මුහුණු ආවරණ තහනම් කිරීමේ…

පොදු ස්ථානවල බුර්කා තහනම් කරන ගැසට් පත්‍රිකාව මේ සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට

පොදු ස්ථානවල සම්පූර්ණ මුහුණු ආවරණ (බුර්කා) තහනම් කිරීම සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව ලබන ලබන සඳුදා කැබිනට්…