රට පුරා බේකරි 2,000 ක් වසා දමලා

පවතින අර්බුදය හමුවේ බේකරි 2,000ක් පමණ වැසී ගොස් ඇති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.…

ඛේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළට – පාන් ගෙඩිය වැට උඩ

බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළගොස් ඇති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි. එහි සභාපති එන්කේ ජයවර්ධන…