පාස්කු ප්‍රහාරයට අවුරුදු 2කට කලින් ඔත්තුව දුන්නා – Video

පාස්කු ප්‍රහාරයට වසර දෙකකට පෙර කාදිනල් හිමියන් මුණ ගැසී ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් සිදු විය හැකි බවට තමන් දැනුම්…