කිඹුලන් මුහුදට යාම නවතන්න බේරේ හා බොල්ගොඩ සීමාවන්ට දැල්

කොළඹ ආශ්‍රිත මුහුදු කලාපයට කිඹුලන් ගමන් කිරීම නතර කිරීම සඳහා බොල්ගොඩ ගඟ සහ බේරේ වැවේ ජලය…