“බෝන් එගේන් ” චෝදනාවට ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් පිළිතුරක්

යම් ආගමික කණ්ඩායමක් විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හසුරුවන බවට එල්ලවන ප්‍රචාරයන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රතිචාර…