දේවස්ථාන බෝම්බය ඇටවූ පුද්ගලයා තවත් බෝම්බ ඇටවූ බවට හෙළිදරව්වක්

බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරුන්ගේ දේවස්ථානයේ පුපුරායන ආකාරයට අත්බෝම්බයක් අටවා තැබූ පුද්ගලයා විසින් තවත් බෝම්බ දෙකක් අටවා තිබූ…