සිංහලේ අවසන් රජු ඉංග්‍රීසීන්ට කොටුවූ – බෝමුරේ

අද අපි කතා කරන්නේ තවත් ඉතිහාස කතාවක් ගැන ඒ තමා අපේ රටේ අවසාන රජු ඉංග්‍රීසින් අතට…