භානුක ‘ඉල්ලා අස්වීම’ අස්කර ගනියි

තමන් තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනා බවත්, එබැවින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගන්නා…

කෙළින් කතා කළ භානුකට දඩ / අත්හිටවූ තරඟ තහනමක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ වූ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ කොන්දේසි උල්ලංඝණය වන පරිදි කටයුතු කර ඇති බවට…